miercuri, 18 iulie 2012

Metodica predarii Educatiei Plastice care nu exista(2)

Subiectele la titularizare 2012 vor fi despre aplicarea conceptelor generale de metodică utilizând conținutul științific al disciplinei. In cazul Educației Plastice/Vizuale (învățământ preuniversitar) metodica nu apare decât ca subiect în programa pentru titularizare, la partea de bibliografie lipsește complet. Mă întreb cum vor fi evaluate lucrările celor care se prezintă la titularizare? Dacă nu există un document oficial despre cum ar trebui predată această materie, un manual avizat de minister, o carte științifica ce sa apară în programa pentru examen poți oare sa folosești metode inventate de tine, sau metode aplicate in UK sau în China? Pe ce se bazează evaluarea lucrării de la titularizare în acest caz , pe creativitatea profesorului în ceea ce privește metodica predării Educației Plastice? Eu cred că fără criterii care să asigure imparțialitatea, subiectivitatea celor care corectează va acționa la maxim...
(probabil că fiecare evaluator va nota după preferința pentru un anumit tip de metode si tehnici mai clasice mai postmoderne, anumiți artisti, mai clasici mai contemporani si nota va fi undeva la mijloc, oricum vad ca se pune accent pe itemii subiectivi propuși de cei care participa la examen)

Toate documentele citate mai jos se gasesc aici: http://titularizare.edu.ro/2012/

Pe 10 iulie 2012 a apărut:
Model-cadru al structurii probei scrise din cadrul Concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în unitatile de învăţamânt preuniversitar se găseşte aici
"Subiectele vizează aplicarea conceptelor generale de metodică utilizând conţinutul
ştiinţific al disciplinei/ disciplinelor de specialitate. Astfel, subiectele urmăresc:
- perspective practic-aplicative, ilustrări şi exemplificări, realizare de analize critice
ale diferitelor aspecte abordate;
- calitatea, consistenţa, structurarea şi coerenţa ideilor şi a exemplificărilor;
- modalitatea de formulare a opiniilor şi pertinenţa argumentărilor;
- corectitudinea conţinutului ştiinţific;
- utilizarea adecvată a limbajului de specialitate. (...)
Subiectul I este elaborat din perspectiva abordării didactice a unor secvenţe/ unităţi
de învăţare din programa/ programele şcolare în vigoare pentru disciplina/
disciplinele la care se susţine concursul. Subiectul I poate cuprinde itemi
semiobiectivi şi/ sau subiectivi.
Subiectul al II-lea este centrat pe problematica proiectării şi realizării evaluării
competenţelor dobândite de elevi şi prevăzute în programa/ programele şcolare în
vigoare pentru disciplina/ disciplinele la care se susţine concursul. Acest subiect vizează demonstrarea competenţelor de evaluare ale cadrului didactic în contextul procesului instructiv-educativ pentru disciplina/ disciplinele de concurs. Subiectul al II-lea cuprinde itemi subiectivi."

Ce subiecte apar in programa pentru titularizare:
METODICA PREDĂRII – ARTE VIZUALE - EDUCAŢIE PLASTICĂ, EDUCAŢIE VIZUALĂ, EDUCAŢIE ARTISTICĂ
Conceptul de alfabetizare vizuală. Aspecte specifice ale învăţării gramaticii limbajului vizual.
Fundamente psihopedagogice ale descoperii şi dezvoltării aptitudinilor în domeniul artelor plastice;
Activitatea practică(de atelier), forma de organizare a procesului de învăţare, a limbajului plastic şi de stimulare a creativităţii elevilor, de organizare, desfăşurare, conducere şi evaluare la discipina Educaţie plastic şi în învăţământul de artă.
Operaţionalizarea demersului didactic pentru disciplina Educţie plastică, Educaţie vizuală şi Educaţie artistică.
Tehnici şi strategii didactice stimulative şi de deblocare creativă. Aspecte psihopedagogice şi metodice ale stimulării creativităţii elevilor.
Valorificarea experienţei proprii de atelier in predarea procedeelor tehnice specific artelor vizuale.
Activitatea de joc şi jocul de creaţie.
Aspecte specifice ale învăţării gramaticii limbajului vizual; învăţarea observaţională, învăţarea experimentală, învăţarea prin exersare practică, învăţarea prin analogie, învăţarea intuitivă, învăţarea prin deducţie şi descoperire, învăţarea experimentală, învăţarea prin analiză-sinteză, învăţarea prin joc, învăţarea prin proiect, învăţarea prin parcurgerea etapelor oricărui proces de creaţie.
Spontaneitate şi algoritm în asimilarea gramaticii vizualului.
Consideraţii metodice asupra evoluţiei figurii umane în creaţia copiilor.
Culoarea, limbaj prioritar în creaţia copilului şi în educaţia plastică. Implicaţii psihopedagogice şi metodice în cunoaşterea elevilor şi în stimularea lor creativă.
Stimularea creativităţii şi originalităţii plastice a elevilor prin imagini fabuloase sau fantastice, prin substituiri,deformări, divizări, combinări etc.
Ocrotirea spontaneităţii native specifice; stimularea creativităţii fiecărui elev prin tratare diferenţială şi personalizată.
Rolul intuiţiei, al experimentului şi al exerciţiului practic demonstrativ în învăţarea tehnicilor artistice-plastice în şcoală.
Aspecte psihopedagogice şi metodice ale formări deprinderilor de exprimare plastică.
Eficienţa şi limitele diferitelor metode şi procedee de studiu după natură în şcoală
Evaluarea performanţelor obţinute de elevi în cursul procesului de învăţare; modalităţi de evaluare specifică disciplinelor artistice; necesitatea evaluării pe baza obiectivelor operaţionale;
Tipologia exerciţiilor şi experimentelor practice, desfăşurate în orele de educaţie plastică, în orele de atelier.
Culoarea, limbaj prioritar în creaţia copilului şi în educaţia plastică. Implicaţii psihopedagogice şi metodice în cunoaşterea elevilor şi în stimularea lor creativă.
Probleme metodice specifice diferitelor vârste în însuşirea noţiunilor despre culoare, linie şi formă spaţială; aprecieri şi puncte de vedere personale.
Particularităţi de viziune şi de limbaj în compoziţiile elevilor preadolescenţi şi adolescenţi; consideraţii artistice şi metodice.
Abordarea simultană a noţiunilor teoretice şi practice în asimilarea limbajului vizual în şcoală, în condiţii predominant practice, de atelier, cu toţi elevii.
Cerinţe metodice ale alcătuirii şi utilizării mijloacelor didactice, în educaţia plastică, în activitatea de exersare şi de învăţare a limbajului plastic şi a tehnicilor specifice.
Rolul expoziţiei, muzeului, concursului, excursiei de documentare etc.; educaţia prin artă şi pentru artă a elevilor.


Si bibliografia pentru subiectele de mai sus care nu cuprinde nici o carte despre subiectele de mai sus si nici o carte de metodica pentru disciplinele Educatie Plastica/Educatie Vizuala (doar pedagogie generala):
BIBLIOGRAFIE PENTRU METODICA PREDĂRII - EDUCAŢIE PLASTICĂ, EDUCAŢIE VIZUALĂ, EDUCAŢIE ARTISTICĂ
Amabile, Teresa M., Creativitatea ca mod de viaţă, Ed. Stiinta & Tehnica, Bucuresti, 1997;
Albu Gabriel, O psihologie a educatiei, Ed. Institutul European, Iasi, 2005;
Antonesei, L., Introducere in pedagogie. Dimensiuni axiologice si transdisciplinare ale educatiei, Ed. Polirom, Iasi, 2002;
Cucoş, C., Pedagogie, Editura Polirom, 1996
Cucoş, C., Psihopedagogie pentru examenul de definitivat şi gradele didactice, Editura Polirom, 1998
Gagne, R., Condiţiile învăţării, Editura Didactică şi Pedagogică, 1975
Hardy, Tom (ed.), Art Education in a postmodern world, Intellect Books, Bristol, 2006
Neacşu, I., Instruire şi învăţare, Editura Ştiinţifică, 1990
Nicola, I., Tratat de pedagogie şcolară, EDP, 1996
ROCO, MIHAELA, Creativitate si inteligenta emotionala, Ed.Polirom, Iasi, 2004;
Stan, Emil, Pedagogie postmoderna, Ed. Institutul European, Iasi, 2003;
Stan, Emil, Managementul clasei, Ed. Aramis, Bucuresti, 2003;
Toma, Iulian - Dalin, Arhiva română de arte vizuale – ROVAA 2, Ed. PRINTECH, BUCURESTI, 2008;
Toma, Iulian - Dalin, Arhiva română de arte vizuale – ROVAA 3, Ed. PRINTECH, BUCURESTI, 2009;
Toma, Iulian - Dalin, Muzeul contemporan. Programe educaţionale, Ed. Institutul European, Iasi, 2007;
**** Teorii ale limbajului. Teorii ale învăţării, Editura Politică, Bucureşti, 1988
Notă:
Sunt obligatorii documentele şcolare reglatoare valabile in anul şcolar in care se susţine concursul – planuri-cadru, programe şcolare, programele pentru examenele şi evaluarile nationale.

Un comentariu:

  1. Sunt printre cei multi care se vor prezenta la acest ex si cu siguranta se mizeaza din partea celor care au gandit aceasta varianta de ex, exact pe preferintele celor care vor fi la corectat, este mai simplu de "evaluat"....

    RăspundețiȘtergere